ჩვენ შესახებ

იურიდიული კომპანია კონსე სამართლებრივ კონსულტაციებს უწევს ადგილობრივ და საერთაშორისო კლიენტებს კომპლექსურ სამართლებრივ ტრანზაქციებთან და ყოველდღიურ ბიზნეს ოპერაციებთან დაკავშირებით. კონსე კლიენტებთან ხანგრძლივ პარტნიორულ ურთიერთობებს ინარჩუნებს განსაკუთრებული სანდოობისა და პროფესიონალიზმის გამო.

განაგრძე კითხვა
კონსე გაერთიანებული ერების გლობალური შეთანხმების მონაწილე ხდება
28 სექტემბერი 2021

კონსე გაერთიანებული ერების გლობალური შეთანხმების მონაწილე ხდება

გაეროს გლობალური შეთანხმება არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი კორპორაციული მდგრადობის ინიციატივა,რომლის ხედვა, ხალხისთვის, საზოგადოებისა და ბაზრისთვის სასარგებლო, მდგრადი და ინკლუზიური გლობალური ეკონომიკის შექმნაა. ქსელის მისიაა საქართველოში გლობალური შეთანხმების ათი პრინციპის მხადაჭერა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში წვლილის შეტანა. გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 2016 წელს დაარსდა და მისი წევრები კომპანიები, ბიზნეს ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო/აკადემიური დაწესებულებები არიან. კონსე მოხარულია იყოს გაეროს გლობალური შეთანხმების მონაწილე და საკუთარი წვლილი შეიტანოს გლობალური შეთანხმების პრინციპების მხადაჭერასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში.   

განაგრძე კითხვა
ჩვენი პარტნიორი, თამარ მამფორია, ILAW ქსელის წევრი გახდა
29 აპრილი 2021

ჩვენი პარტნიორი, თამარ მამფორია, ILAW ქსელის წევრი გახდა

შრომის სფეროში მომუშავე უფლებადამცველების მსოფლიო გლობალური ქსელი  (შემდგომში "ILAW ქსელი") - წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა, რომელიც მსოფლიოს გარშემო აერთიანებს დასაქმებულთა უფლებებზე მომუშავე იურისტებს.  ILAW ქსელის მთავარი მიზანია დასაქმებულებისა და მათი ორგანიზაციების ეფექტური წარმომადგენლობა და მათი ინტერესებისა და უფლებების დაცვა, განურჩევლად ადგილსამყოფელისა.  რადგანაც დასაქმებულთა უფლებების დაცვას შესაძლოა ჰქონდეს საერთაშორისო ხასიათი, დასაქმებულთა ეფექტური წარმომადგენლობის განსახორციელებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნის უფლებადამცველთა შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა.  კონსე მოხარულია გაცნობოთ, რომ ჩვენი კომპანიის პარტნიორი, თამარ მამფორია, შეუერთდა ILAW ქსელს იმ მიზნით, რომ კოლეგებს გაუზიაროს საკუთარი გამოცდილება და წვლილი შეიტანოს დასაქმებულთა თანასწორობის უზრუნველყოფისა და უფლებათა დაცვის საკითხებში.   

განაგრძე კითხვა
სათამაშო ბიზნესის შესახებ ახალი რეგულაციები ძალაში შედის სამართლებრივი სიახლეები
25 იანვარი 2022

სათამაშო ბიზნესის შესახებ ახალი რეგულაციები ძალაში შედის

2021 წლის დეკემბერში მიღებულ იქნა სათამაშო ბიზნესის შესახებ ახალი რეგულაციები. კერძოდ ცვლილებები შეეხო „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ" საქართველოს კანონის რიგ დებულებებს. რიგი ცვლილებები ძალაში შედის 2022 წლის 1 თებერვლიდან, ხოლო ცვლილებების ნაწილი 2022 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდება.  ცვლილებების საფუძველზე დამატებითი ვალდებულებები წარმოეშობა აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიმწოდებელ პირებს, ხოლო მოთამაშე პირთა გარკვეული ჯგუფები განსხვავებულ სამართლებრივ სისტემას დაექვემდებარა. ჩვენ მიერ მომზადებული წინამდებარე მიმოხილვა მიზნად ისახავს მოცემული ცვლილებების ყველა მნიშვნელოვანი მატერიალური თუ პროცედურული საკითხის შეჯამებას.  

განაგრძე კითხვა
სამართლებრივი გზამკვლევი სასაქონლო ნიშნებში სამართლებრივი გზამკვლევები
29 აპრილი 2021

სამართლებრივი გზამკვლევი სასაქონლო ნიშნებში

სამართლებრივი გზამკვლევი ეხება სასაქონლო ნიშნებს და მკითხველს საშუალებას აძლევს გაიგოს თუ რა არის სასაქონლო ნიშანი და როგორ ხდება საქართველოში სასაქონლო ნიშნებზე უფლებების მოპოვება. სამართლებრივ გზამკვლევში ასევე აღწერილია სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის პროცედურები, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძვლები და სხვა ძირითადი და არსებითი საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოში სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციისა და ამ რეგისტრაციის შენარჩუნების საკითხებთან. სამართლებრივი გზამკვლევი ასევე მოკლედ მიმოიხილავს სასაქონლო ნიშნის საქართველოდან სხვა ქვეყანაში რეგისტრაციის საკითხებს. 

განაგრძე კითხვა

გაიცანით და გაიგეთ მეტი
ჩვენი გუნდის შესახებ

რას ამბობენ ჩვენზე
ჩვენი კლიენტები

გამოიწერეთ ჩვენი
პუბლიკაციები და სიახლეები